Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów oraz warunki, zasady i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego „Outliv.pl”.

Serwis internetowy outliv.pl i jest administrowany przez firmę HSF E-Commerce Sp. z o.o. ul. Za Motelem 2 62-080 Tarnowo Podgórne / SadyNIP: 7811950851, REGON: 367902215 , adres e-mail: info@hsf-ecommerce.com

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.,
b) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.),
c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm).

§1 Definicje

Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie określone poniżej:

 1. Adres Pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres Reklamacyjny – Adres Pocztowy Sprzedawcy:  HSF E-Commerce Sp. z o.o. ul. Za Motelem 2 62-080 Tarnowo Podgórne / Sady.
 3. Czas realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz doręczone na Adres Pocztowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Do czasu realizacji Zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta.
 4. Dane Kontaktowe Sprzedawcy:
  adres:  ul. Za Motelem 2 62-080 Tarnowo Podgórne / Sady
  email: info@hsf-ecommerce.com
  telefon: 61 6 488 900
 5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce (w tym niedziel) oraz sobót.
 6. Dokument sprzedaży – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)
 7. Forma Płatności – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot świadczenia i dostawę (jeśli dotyczy) wybrana przez Klienta podczas składania Zamówienia oferowana przez Serwis.
 8. Formularz Zamówienia- znajdujący się w Serwisie system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza.
 9. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości.
 10. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa  przyznaje zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”)
 11. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
 12. Konto Klienta - indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w Serwisie oznaczony Loginem i Hasłem, służący zawieraniu umowy sprzedaży Produktu.
 13. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w serwisie Produktów na podstawie wyborów Klienta.
 14. Login – identyfikator Klienta w Serwisie – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.
 15. Magazyn – miejsce kompletowania Zamówienia złożonego przez Klienta.
 16. Miejsce wydania rzeczy – Adres Pocztowy wskazany przez Klienta.
 17. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru Osoba Upoważniona obejmie rzecz w posiadanie.
 18. Newsletter- usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu informacji handlowych o własnych produktach,  promocjach, nowościach, programach lojalnościowych, świadczona na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz na podstawie odrębnego regulaminu Newslettera dostępnego w Serwisie.
 19. Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona do odebrania Zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień jemu przysługujących, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany Produkt taka gwarancja została wystawiona.
 20. Produkt – każdy przedmiot sprzedawany na pośrednictwem Serwisu.
 21. Przedmiot umowy lub Przedmiot świadczenia – wybrane przez Klienta produkty będące przedmiotem umowy zawieranej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. W zakres przedmiotu umowy wchodzi również Dostawa produktu przez Sprzedawcę.
 22. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Klienta Konta Klienta w Serwisie.
 23. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119/42 z dnia 4 maja 2016 r.).
 24. Serwis, Sklep Internetowy – portal internetowy outliv.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie oraz korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
 25. Sprzedawca: HSF E-Commerce Sp. z o.o. ul. Za Motelem 2 62-080 Tarnowo Podgórne / SadyNIP: 7811950851, REGON: 367902215
 26. Umowa - umowa sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, będąca Umową zawartą na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
 27. Umowa zawarta na odległość -  umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku pozostałych Klientów.
 28. Usługi Elektroniczne - usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), których wykonywanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, przy czym dane te są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 29. Ustawa o świadczeniu usług elektronicznych - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 30. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).
 31. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 32. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę Produktów, rodzaj płatności; Miejsce wydania rzeczy oraz dane Klienta niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 33. Zamówienie zagraniczne – zamówienie, którego dostawa ma się odbyć na obszarze Unii Europejskiej, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Warunki ogólne

 1. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi ogólne warunki Umowy zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zawierając umowę ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z prawa negocjacji warunków umowy sprzedaży Produktów. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na Adres Pocztowy Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma niniejszy Regulamin i odpowiednie przepisy prawa.
 3. Produkty oferowane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od Wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Sprzedawca zapewnia poprawność działania Sklepu Internetowego w ogólnodostępnych przeglądarkach internetowych, z tym, że nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania funkcji Sklepu Internetowego, na które mogą mieć wpływ określone oprogramowania podmiotów trzecich.
 5. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać Login i Hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Klient ma obowiązek zachowania Hasła i Loginu w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta Klienta z Serwisu.

 

§3 Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w Serwisie użytkownik Serwisu powinien wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, podając swoje prawdziwe dane.
 3. W celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji konieczne jest podanie następujących danych:
  a) imię i nazwisko
  b) ulica, numer domu i mieszkania
  c) kod pocztowy, miasto
  d) kraj
  e) numer telefonu
  f) adres e-mail

 4. Klient niebędący Konsumentem oprócz danych z pkt. 3 zobowiązany jest do podania firmy oraz NIP.
 5. Przy dokonaniu Rejestracji można wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymanie Newslettera o promocjach i nowościach w Sklepie Internetowym na adres mailowy podany przy Rejestracji.
 6. Po wypełnieniu pól formularza Rejestracji zostanie utworzone Konto Klienta, a aktywacji Konta Klienta należy dokonać klikając w link otrzymany na adres mailowy Klienta.
 7. Zalogowanie do  Serwisu następuje poprzez użycie Loginu i Hasła.
 8. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do Rejestracji w Serwisie Internetowym, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta takich danych (w tym Hasła lub Loginu) jakiejkolwiek osobie trzeciej i/lub niewłaściwego zabezpieczenia przez Klienta takich danych przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 9. W przypadku gdy dane Klienta wymagane podczas Rejestracji ulegną zmianie, Klient proszony jest o dokonanie ich aktualizacji i poinformowanie o tym Sklepu Internetowego.
 10. Korzystanie z Serwisu jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
  a) komputer PC;
  b) szerokopasmowe łącze internetowe;
  c) dostęp do poczty elektronicznej;
  d) aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer lub Microsoft Edge;
  e) włączona obsługa języka JavaScript, cookies;

  albo telefonem komórkowym, tabletem lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu.

§ 4 Zawarcie Umowy i realizacja Umowy

 1. Kupujący może  składać Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę Serwisu. Realizacja zamówień następuje tylko w Dni robocze.
 2. Osobami upoważnionymi do składania Zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym są Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu lub Klienci niezarejestrowani.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) dodanie Produktu do listy życzeń i Koszyka;
  b) wybór rodzaju płatności;
  c) wskazanie Miejsca wydania rzeczy (Adresu Pocztowego dla realizacji dostawy);
  d) złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 4. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie Zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail, w ciągu jednego Dnia roboczego od daty złożenia Zamówienia. 
 5. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, stosownie do ust. 4 powyżej.
 6. Realizacja Umowy następuje wyłącznie po dokonaniu przez Klienta wpłaty całości wartości Zamówienia.
 7. Zakupiony Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na Adres Pocztowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 8. Koszty wysyłki są określone w drugim kroku Zamówienia.

 

§ 5  Sposób płatności i realizacja dostawy

 1. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Wysokość Kosztu dostarczenia Produktu wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania Zamówienia, w przypadku wysyłek krajowych koszt wynosi 19 zł / 99 zł.
 3. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:
  a) płatność e-przelewem, realizowana za pośrednictwem systemu przelewy24 (płatności on-line), prowadzonego przez PayPro S. A. z siedzibą w Poznaniu.

 4. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Produkt. Brak zapłaty w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia Zamówienia skutkuje anulowaniem Zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia Zamówienia ponownie.
 5. Sprzedawca dostarcza Produkt Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 6. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Produkt.

 

§ 6 Dostawa

 1. Dostawa następuje na Adres Pocztowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i ust. 7 poniżej, Czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 5 Dni roboczych na Produkty znajdujące się w Magazynie. Termin realizacji zamówienia na Produkty, których aktualnie Sprzedawca nie posiada w Magazynie może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o przewidzianym Czasie realizacji zamówienia.
 3. Termin na dostawę Produktu biegnie od dnia dokonania przez Klienta płatności za zamówiony Produkt.
 4. Zamówiony Produkt dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD Polska. Przesyłki dostarczane są w terminie 2 Dni roboczych na terenie Polski. W przypadku niezastania Klienta pod wskazanym przez Klienta Adresem Pocztowym dostawy, zostanie zostawione awizo. W przypadku nieudanej próby doręczenia, paczki przekazywane są do najbliższego dla Klienta punktu odbioru paczki firmy DPD Polska.
 5. Zamówienia zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub Osobie upoważnionej przez Klienta w złożonym Zamówieniu. 
 6. W przypadku Zamówień zagranicznych Czas dostarczenia przesyłki może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w czasie składania Zamówienia.
 7. Przesyłki zagraniczne są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej, koszty wysyłki za granicę pokrywa Klient. Klient zostanie poinformowany o wysokości kosztów przesyłki zagranicznej przy składaniu Zamówienia. 


§ 7 Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i 34 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od Momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na podpisanym przez siebie formularzu zwrotu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można wysłać drogą elektroniczną na adres info@hsf-ecommerce.com, bądź też listownie na adres ul. Za Motelem 2 62-080 Tarnowo Podgórne / Sady.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu Umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące Przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. 
 14. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

§ 8 Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu Wad (rękojmia) wobec Klientów niebędących Konsumentami.
 2. W przypadku Umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Wady na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego (rękojmia).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od Momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu jako rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

 5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 6. Konsument, jeżeli Produkt ma Wadę, może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od Wad albo Wadę usunie;
  c) żądać wymiany Produktu na wolny od Wad;
  d) żądać usunięcia Wady.

 7. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Wada jest nieistotna.
 8. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia Wady żądać wymiany Produktu na wolny od Wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia Wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej Wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany przesłać wniosek reklamacyjny, wraz z wadliwym Produktem, na koszt Sprzedawcy na Adres Reklamacyjny.
 10. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta wadliwy Produkt w razie wymiany na wolny od Wad lub odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa.
 11. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania wniosku reklamacyjnego ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego, w przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na papierze lub innym trwałym nośniku.
 12. W przypadku dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zapis zdania poprzedzającego odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 13. Konsument może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach  lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 14. Jeżeli z powodu wady fizycznej sprzedanego Produktu Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 9 Gwarancja

 1. Niezależnie od odpowiedzialności Sprzedawcy w ramach rękojmi, w zakresie opisanym w § 8 Regulaminu, Produkt sprzedany za pośrednictwem Serwisu jest objęty gwarancją Producenta, jeżeli dokument gwarancji zostanie Klientowi dostarczony wraz z zamówionym Produktem.

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem outliv.pl następujące Usługi Elektroniczne:
  a) założenie i prowadzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym;
  b) umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz Zamówienia;
  c) Newsletter.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym oraz świadczenia usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
 5. Zasady zawarcia, wykonywania i rozwiązania Umowy w zakresie świadczenia usługi Newsletter określone są w odrębnym Regulaminie dostępnym w Serwisie.
 6. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług Elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 7. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu internetowego outliv.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej info@hsf-ecommerce.comlub pisemnie na adres ul. Za Motelem 2 62-080 Tarnowo Podgórne / Sady. Sprzedawca  rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji. Sprzedawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez strony sposób.
 8. Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@hsf-ecommerce.comlub pisemnie na adres: ul. Za Motelem 2 62-080 Tarnowo Podgórne / Sady.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku, gdy Klient obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie.
 11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Klienta lub Sprzedawcę  nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania Umowy.
   

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z RODO oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie art. 6 ust. lit. b) RODO, w celu zawarcia i wykonania Umowy z Klientem. Ponadto Klient, podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego Zamówienia oraz odrębne zgody na ich przetwarzanie w celu przekazania ich do następujących odbiorców danych (w tym zakresie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO): (i) PayPro S. A. z siedzibą w Poznaniu (w przypadku wyboru przez Klienta e-przelewu jako formy płatności) na potrzeby zrealizowania płatności za zamówiony Produkt, oraz do (ii) firmy kurierskiej DPD Polska na potrzeby zrealizowania dostawy Produktu. W zakresie przetwarzania danych na potrzeby (i) realizacji płatności administratorem danych osobowych będzie PayPro S. A. z siedzibą w Poznaniu, (ii) realizacji dostawy administratorem danych osobowych będzie DPD Polska. Dane Klienta przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania i rozliczenia Umowy (w tym rozliczeń podatkowych) oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać z Umowy, a także – w przypadku wyrażenia zgody na Newsletter – do czasu odwołania tej zgody przez Klienta lub wyrażenia sprzeciwu przez Klienta co do przetwarzania jego danych w tym zakresie. Klient ma w każdej chwili możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania i prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.. Klient uprawniony jest ponadto do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy przypadków przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu zawarcia i wykonywania Umowy, w tym realizacji Zamówień przez Sklep oraz świadczenia Usług Elektronicznych, a także uprawnienia Klientów w tym zakresie zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: outliv.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część Regulaminu.

§ 12 Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Serwisie przysługują Sprzedawcy. Serwis podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 880 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.)
 2. Treści i materiały zamieszczane w Serwisie, oraz Serwis jako całość, stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia Sprzedawcy kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie, w całości lub w jakiejkolwiek części, jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Serwisie jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu, określonym w Prawie autorskim.
 3. Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Serwisie w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw Sprzedawcy i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez Sprzedawcę stosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.

  § 13 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z przyczyn organizacyjnych oraz z przyczyn dotyczących zmiany zasad prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, w tym wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany te staną się wiążące dla Klientów w terminie 14 dni od momentu ich opublikowania w Serwisie oraz powiadomienia Klientów drogą elektroniczną (na wskazany przy Rejestracji lub Zamówieniu adres e-mail), z tym że nie będą one dotyczyły zasad realizacji Zamówień złożonych przed wejściem w życie tych zmian. 
  3. Aktualna wersja Regulaminu jest w każdym czasie dostępna dla Klientów w zakładce „Regulamin” umieszczonej na stronie głównej Serwisu. W trakcie realizacji Zamówienia Kupującego obowiązuje wersja Regulaminu zaakceptowana przez niego przy składaniu Zamówienia.
  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą i Klientem w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem Umowy oraz świadczeniem Usług Elektronicznych, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze polubownej.  W przypadku niemożności zakończenia sporu polubownie, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości ogólnej.
  5. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
   telefon: 61 6 488 900
   e- mail: info@hsf-ecommerce.com,
   pisemnie pod adresem: ul. Za Motelem 2 62-080 Tarnowo Podgórne / Sady